Strona główna > O FRDL > Badania, Analizy, Publikacje

Badania, Analizy, Publikacje

Artykuły z "Gazety Samorządu i Administracji"

Prof. Jerzy Regulski (1924-2015)

Wpomnienie o profesorze Regulskim z lutowego numeru "GSiA".

"Podsumowanie prawne 2014 roku"

Tekst Magdaleny Szochner-Siemińskiej z nr 24/2014 "GSiA".

Podsumowanie kadencji 2010–2014 – jak było, jak będzie

Tekst Jolanty Zientek-Vargi ("GSiA" z 5 listopada 2014 roku).

Jerzy Regulski o Jubileuszu Fundacji i samorządu w "GSiA"

Tekst profesora Jerzego Regulskiego.

Świętowanie XXV-lecia FRDL

Wzmianka o naszych konferencjach jubileuszowych w "GSiA".

Debata samorządowa, czyli o czym rozmawiano w mijającej kadencji

Tekst Roberta Gawłowskiego ("GSiA" nr 13-14/2014) znajduje się tutaj.

Najważniejsze zmiany w prawie w 2013 roku

Tekst autorstwa Magdaleny Szochner-Siemińskiej ("GSiA" 24/2013) znajduje sie tutaj.

Spokojna i refleksyjna twarz miasta

Tekst autorstwa Piotra Schicka z tegorocznego (2013) numerur 13/14 "GSiA"  znajduje się tutaj.

Znaczenie samodzielności dochodowej

Tekst autorstwa pani Magdaleny Łyszkiewicz znajduje się tutaj.

XX-lecie Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski

Jednym z głównych celów działania FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie jest wspieranie środowisk samorządowych poprzez prowadzenie różnorodnych działań o charakterze konsultacyjno-doradczym  i integracyjnym. Przykładem takiego działania jest powstałe w listopadzie 1992 r.

pliki/frdl/galeria/20 lecie forum sekretarzy/sekretarze_1.JPGForum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski. Podczas spotkania założycielskiego, w którym wzięło udział blisko 30 skarbników z ówczesnego województwa krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, zebrani wyrazili wolę powołania Forum  potwierdzając potrzebę zaistnienia gremium, które pozwoli na doskonalenie kompetencji zawodowych tej grupy pracowników oraz stworzy płaszczyznę wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń osób zarządzających finansami jst.

Obecnie  Forum liczy 185 skarbników (11 osób należy  nieprzerwanie od pierwszego spotkania) gmin, miast i gmin, miast, starostw powiatowych i związków gmin, reprezentujących przede wszystkim województwo małopolskie, ale też śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie.

Podstawową formą pracy Forum jest działalność konsultacyjno-doradcza realizowana w trakcie comiesięcznych jednodniowych spotkań w MISTiA, a także sesji wyjazdowych. W ciągu 20 lat funkcjonowania Forum przedyskutowano setki zagadnień dotyczących sfery finansów publicznych, a szczególnie gospodarki finansowej jst.

Naszymi konsultantami i doradcami byli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, prezesi i członkowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, reprezentanci środowiska akademickiego Krakowa, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Izby Skarbowej, a także niezależni konsultanci. Gośćmi Forum byli także eksperci zagraniczni – skarbnicy Essen i Lille.

Członkowie Forum przygotowywali wielokrotnie wystąpienia skierowane do władz centralnych i parlamentarzystów, zawierające propozycję zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania sfery finansów publicznych, zwłaszcza w odniesieniu do jst.

pliki/frdl/galeria/20 lecie forum sekretarzy/sekretarze_2.JPGMerytorycznym akcentem jubileuszu Forum była, zorganizowana 9 października br. w Krakowie, konferencja Perspektywy finansów samorządów terytorialnych. Jej tematyka dotyczyła pożądanych kierunków zmian w finansowaniu samorządów. Ewolucja systemu zasilania samorządów od początku jego funkcjonowania, przedstawiona przez prof. Marię Kosek-Wojnar, wykazuje jego związek ze zmianami w finansach publicznych państwa, a w szczególności zmianami w systemie podatkowym. Zmiany w przepisach o finansowaniu samorządów nie tyle prowadziły do powstania spójnego systemu zasilania samorządów, co podążały za innymi zmianami w prawie. Konieczność zmian w systemie finansowania samorządów w kierunku wzmocnienia ich autonomii, poprzez zwiększenie wagi dochodów własnych, wydaje się być oczywista.

Dążenie do większej samodzielności samorządów będzie, zdaniem prof. Krzysztofa Surówki, napotykać na przeszkody choćby z tej przyczyny, że znaczna część dochodów samorządów pochodzi z transferów z budżetu państwa, a podmiot przekazujący środki z natury rzeczy ma przewagę nad beneficjentem, narzucając m.in. mierniki stanowiące podstawę określania wysokości przekazywanych środków.

Jako postulowane zmiany w systemie finansowania samorządów wymienił prof. Krzysztof Surówka reformę podatku od nieruchomości, wprowadzenie dodatków zamiast udziałów w podatkach dochodowych i szukanie innych źródeł dochodów.

Zmiany w zakresie finansów samorządowych dotyczą wielu aspektów, w tym szczególnie w zakresie konstrukcji uchwały budżetowej. Przedstawione przez Wojciecha Lachiewicza zmiany legislacyjne dotyczące uchwały budżetowej pokazują proces doskonalenia prawa w tym zakresie. Wciąż jednak pozostaje pole do optymalizacji przepisów prawa. Można śmiało skonkludować, że system finansów samorządowych będzie ulegał zmianom, zarówno w celu jego doskonalenia, jak i z powodu konieczności jego dostosowania do zmieniającego się prawa.

Piotr Budziak

Skarbnik gminy Zabierzów,

Wiceprezes Zarządu Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski


Tekst pochodzi z "Gazety Samorządu i Administracji" nr 22, 22.11.2012.

Mniej środków z budżetu UE na lata 2014–2020

Negocjacje nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020 wchodzą w decydującą fazę. Najprawdopodobniej jednak nie uda się utrzymać zaproponowanej przez Komisję Europejską wysokości budżetu. Kompromis w tej sprawie ma być osiągnięty do końca 2012 roku.

Pod koniec sierpnia 2012 r. w Nikozji spotkali się ministrowie ds. europejskich krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE). Najważniejszym tematem dyskusji był nowy budżet UE. Po tym spotkaniu można z całą pewnością stwierdzić, że wydatki UE po 2013 roku będą niższe niż w obecnym budżecie. Złudzeń nie pozostawił bowiem oficjalny komunikat Prezydencji Cypryjskiej z 30 sierpnia 2012 r., w którym stwierdzono, że nie uda się utrzymać proponowanej przez Komisję Europejską (KE) wysokości budżetu.

Według propozycji KE z 29 czerwca 2011 r. nowy budżet powinien wynieść 972 mld euro, czyli ok. 5% więcej niż obecny budżet (wzrost o wskaźnik inflacji). Oznaczałoby to, że w przyszłej perspektywie wydatki UE realnie by nie wzrosły. Największe środki poszłyby na politykę spójności (336 mld euro), w tym m.in. 162,6 mld euro na regiony słabiej rozwinięte, 38,9 mld euro na tzw. regiony przejściowe i 53,1 mld euro na regiony rozwinięte. Pozostałe środki unijne przeznaczono by m.in. na Wspólną Politykę Rolną (372 mld euro, w tym na płatności bezpośrednie 282 mld euro), badania i innowacje (80 mld euro), edukację i szkolenia (15,2 mld euro) oraz kulturę (1,6 mld euro).

Na propozycje KE nie zgadzają się płatnicy netto UE, przede wszystkim Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Obniżenia wydatków UE w przyszłej perspektywie finansowej chcą też Austria, Dania, Finlandia, Holandia, Szwecja i Włochy. Natomiast beneficjenci, w tym przede wszystkim Polska, chcą utrzymać jak najwyższy poziom wydatków Wspólnoty. Ostateczna wysokość budżetu ma być wynikiem kompromisu. Cypryjczycy chcą osiągnąć porozumienie w tej sprawie do końca 2012 roku.

Korzystne propozycje europosłów

Dobrą wiadomością dla polskich samorządów jest stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące uelastycznienia zasad wydawania środków unijnych po 2013 roku. Europosłowie zaproponowali 11 lipca 2012 r., aby odejść od sztywnego podziału środków unijnych na konkretne priorytety na rzecz większej swobody przeznaczania tych funduszy na poziomie regionalnym i lokalnym państw członkowskich. To pomysł Komisji Europejskiej, która chce, aby w budżecie 2014–2020 aż 80% środków było przeznaczonych na sektory priorytetowe wynikające ze Strategii Europa 2020, a więc innowacje, małe i średnie firmy oraz ekologiczną gospodarkę. Taki podział funduszy oznaczałby m.in. znaczne ograniczenie dotacji na podstawową infrastrukturę, czyli pomoc, z której najczęściej korzystają polskie samorządy.

Deputowani do Parlamentu Europejskiego nie zgadzają się także na wprowadzenie po 2013 roku możliwości zawieszania wypłaty środków unijnych dla kraju, którego deficyt przekroczyłby 3% PKB. Taką karę za nadmierny deficyt chce wprowadzić KE. Według europosłów wstrzymanie środków unijnych uderzyłoby przede wszystkim w regiony ukaranego kraju, a nie w rząd centralny, który jest odpowiedzialny za finanse państwowe.

Więcej środków dla regionów

Choć nie wiadomo jeszcze, jaki będzie ostatecznie budżet UE na lata 2014–2020, to z pewnością samorządy będą miały o wiele więcej do powiedzenia w sprawie ich podziału. Potwierdziła to 13 września 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska na posiedzeniu Konwentu Marszałków w Zielonej Górze. Autorem sprzyjających samorządom propozycji Parlamentu Europejskiego jest europoseł Jan Olbrycht.
– Decentralizacja systemu zarządzania polityką spójności będzie postępować, potrzebujemy więc dobrze skonstruowanego kontraktu terytorialnego. Zapewni on regionom indywidualne podejście, a także zagwarantuje racjonalne i efektywne wydatkowanie środków – przekonywała Elżbieta Bieńkowska.

Minister Elżbieta Bieńkowska przedstawiła marszałkom m.in. stan zaawansowania prac nad strategicznymi decyzjami i dokumentami w sprawie podziału środków unijnych na lata 2014–2020. Z informacji tych wynika, że kończą się prace nad założeniami polskiej umowy partnerskiej. Umowy, które po raz pierwszy będą funkcjonować w latach 2014–2020, to kontrakty między KE a poszczególnymi państwami członkowskimi, które określą, na co będą wydawane środki unijne. Założenia mają być gotowe do końca roku. Na ich podstawie zostanie przygotowana umowa partnerska, która będzie negocjowana z KE do końca 2013 roku.

W założeniach zaproponowano 16 regionalnych programów operacyjnych, które obejmą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Według przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, „takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia efektywności realizowanych inwestycji dzięki możliwości powiązania ze sobą projektów infrastrukturalnych i tzw. projektów miękkich, np. szkoleniowych. Wzrośnie stopień decentralizacji zarządzania funduszami polityki spójności. Przełoży się to na wielkość powierzonych regionom środków, a jednocześnie oznacza zwiększenie odpowiedzialności samorządów województw za realizację polityki rozwoju”.
– To nie jest tylko techniczna zmiana, to rewolucja – przekonuje Konrad Niklewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. – Dwufunduszowość oznacza, że będzie można realizować projekty o dużo większej skali, dużo bardziej komplementarne niż obecnie. Przykładowo, projekty obejmujące zakup maszyn i środków trwałych będzie można powiązać ze szkoleniami. Posługując się hipotetycznym (ale mam nadzieję, że czytelnym) przykładem: za unijne pieniądze miasto nie tylko będzie mogło kupić tabor komunikacyjny najnowszej generacji, lecz także zatrudnić i przeszkolić dodatkowych kierowców i obsługę techniczną, która o ten sprzęt zadba.

Jednak regiony nie będą miały nieograniczonej swobody w dysponowaniu środkami unijnymi. Programy regionalne będą musiały być zgodne z krajową polityką rozwoju. Spójność działań rządu i poszczególnych samorządów mają zapewnić kontrakty terytorialne, czyli dokumenty określające m.in. rodzaje przedsięwzięć priorytetowych finansowanych z funduszy unijnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało „Zasady funkcjonowania kontraktu terytorialnego w latach 2014–2020”. Uwagi do tego dokumentu zgłosili już marszałkowie województw (stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z 13 września 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontraktu terytorialnego w latach 2014–2020). Marszałkowie uważają m.in., że koncepcja kontraktu terytorialnego nie może naruszać „kreacyjnej roli samorządu województwa, jako pełniącego funkcję instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym, w tym również w zakresie określania jego układu tematycznego oraz podziału alokacji”. A tak jest w przypadku propozycji MRR. Ponadto, zdaniem samorządowców, kontrakt powinien stanowić narzędzie skoordynowanego wdrażania wybranych priorytetów strategii rozwoju województwa oraz regionalnego programu operacyjnego, a nie programowania ich treści. A same negocjacje powinny się rozpocząć od przedstawienia propozycji rządowej, do której mogłyby się odnieść samorządy.

Wioletta Kępka

 

Tekst pochodzi z "Gazety Samorządu i Administracji" nr 19, 5.10.2012.

Materiały specjalistyczne - FRDL

Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje - raport

Prezentujemy Państwu raport  Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje przedstawiający wyniki analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny. Jest to eksperckie opracowanie, jakie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w partnerstwie z organizacjami samorządowymi: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Związkiem Powiatów Polskich, przygotowała na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

Raport (plik PDF)

"LOKALNA POLITYKA KULTURALNA Wpływ inwestycji w infrastrukturę instytucji kultury na jakość życia w społecznościach lokalnych - raport z badań"

Prezentujemy Państwu raport z badań nt. LOKALNA POLITYKA KULTURALNA Wpływ inwestycji w infrastrukturę instytucji kultury na jakość życia w społecznościach lokalnych. Raport został opracowany przez dr Cezarego Trutkowskiego i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Raport do pobrania:

Raport (pdf)

Referaty wygłoszone w czasie konferencji 18.09.2014 r. - Jubileusz 25-lat FRDL

Referaty wygłoszone podczas konferencji „25 lat odrodzonego samorządu w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość”, głównej uroczystości obchodów jubileuszu XXV-lecia FRDL. Konferencja była organizowana wspólnie z Senatem RP dn. 18 września 2014 r.

Referaty zostały opublikowane w piśmie „Samorząd Terytorialny” (numerze 1/2 . 2015 r.)

Wstęp prof. Huberta Izdebskiego, redaktora naczelnego "Samorzadu Terytorialnego".

Otwarcie konferencji: Idea samorządności, rzeczywistość samorządności, wyzwania samorządności - prof. Jerzy Regulski, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

 Pierwsza sesja panelowaRzeczywistość i przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce.

 1. Reforma samorządowa w zamierzeniu jej twórców - Jerzy Stępień, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku-
 2. Dlaczego samorząd jest sukcesem? – poziom regionalny- Elżbieta Polak, Marszałkini Województwa Lubuskiego
 3. Dlaczego samorząd jest sukcesem?- poziom miasta - Marcin Zamoyski, Prezydent Miasta Zamość
 4. Co dalej? Główne wyzwania i kierunki zmian - Janusz Sepioł, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej-

Druga sesja panelowaSamorząd jako część Państwa i samorząd jako wspólnota obywateli – ile spójności ile autonomii?

 1. Wprowadzenie - prof. Paweł Swianiewicz 
 2. Gospodarka przestrzenna - dr Adam Kowalewski
 3. Edukacja - dr Cezary Trutkowski
 4. Finanse - dr Jarosław Neneman 
 5. Ekologia - dr Andrzej Kassenberg
 6. Klauzula generalna - prof. Hubert Izdebski
 7. Rola FRDL w rozwoju samorządu terytorialnego, zadania FRDL wobec wyzwań stojących przed samorządności - dr Adam Aduszkiewicz - FRDL

Wyniki badania "Bilans Kadencji 2010-2014"

25 lat odrodzonego samorządu w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość (materiały konferencyjne)

Zapraszamy do lektury skrótów wystąpień prelegentów konferencji z okazji 25-lecia FRDL.

Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce

Raport przygotowany przez specjalistów związanych z FRDL i Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN przedstawia gospodarcze, społeczne i środowiskowe szkody, będące efektem niekontrolowanej urbanizacji oraz wadliwego systemu planowania przestrzennego. Niekontrolowana urbanizacja powoduje rozlewanie się zabudowy i wywołuje różnego rodzaju patologie społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Powiększanie się terenów osadniczych w skali kraju następuje przy spadku liczby ludności, skutkując pogarszaniem warunków życia mieszkańców oraz generując nieuzasadnione koszty funkcjonowania i zobowiązania państwa, zwłaszcza dla samorządów.

Raport znajduje się tu.

"Zarządzanie strategiczne w samorządzie lokalnym" - podsumowanie debaty (listopad 2013)

W październiku 2013 roku FRDL zorganizowała w Warszawie debatę poświęconą zarządzaniu strategicznemu w samorządach.

W debacie wzięli udział wybitni przedstawiciele władz publicznych (zarówno samorządowych, jak i centralnych) oraz świata nauki:

Dr Adam Aduszkiewicz, Prezes Zarządu FRDL
Agnieszka Dawydzik. Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Dr Marian Kachniarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr Adam Kowalewski, Przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej, Przewodniczący Rady Nadzorczej FRDL,
Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki
Piotr Krasucki, Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Janusz Król, Prezes Municipium S.A.
Krzysztof Lutostański, Wiceprezes Zarządu FRDL
Dr hab. Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. Jerzy Regulski, Doradca Społeczny Prezydenta RP, Prezes FRDL
Dr hab. Joanna Staręga – Piasek, Doradca Społeczny Prezydenta RP, Członek Rady Nadzorczej FRDL
Marzena Wojda, Dyrektor Programowy FRDL
Wojciech Wróblewski, Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Dr Cezary Trutkowski, Uniwersytet Warszawski
Andrzej Trzęsiara, Departament Współpracy z JST, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

We wstępie raportu czytamy: "Potrzeba doskonalenia zarządzania strategicznego w polskich samorządach jest silnie akcentowana przez różne środowiska i w zasadzie nie podlega dyskusji. W świetle prowadzonych badań oraz w opiniach ekspertów samorządowych uchwalane przez gminy strategie bardzo często mają niewiele wspólnego z efektywnym, skutecznym i perspektywicznym zarządzaniem. Często są to dokumenty pisane przez administrację dla administracji. Służą głównie spełnieniu wymogu formalnego przy ubieganiu się o środki zewnętrzne lub ewentualnie podporządkowane są celom promocyjnym gminy, miasta, czy powiatu. Rzadko bywają spójną koncepcją działania programującą rozwój wspólnoty samorządowej.

W przekonaniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Jednym z podstawowych celów działań skierowanych do polskiego samorządu w nowej perspektywie budżetowej UE powinna być poprawa zarządzania strategicznego na wszystkich szczeblach zarządzania. Działania te powinny prowadzić do rezultatów mierzonych w kategoriach poprawy jakości i efektywności usług realizowanych przez samorząd oraz zwiększenia udziału społecznego w planowaniu polityk publicznych".

Dokument można przeczytać tutaj.

Raport z badania FRDL MISTiA "Rola samorządności w budowaniu kapitału społecznego"

W lutym 2012 r. na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP Centrum Analiz Strategicznych MISTiA przeprowadziło badanie opinii wśród przedstawicieli samorządów lokalnych na temat roli samorządności w budowaniu kapitału społecznego.

Głównym celem badania było pozyskanie informacji o tym, w jaki sposób realizowana jest zasada partycypacji we wspólnotach samorządowych w Polsce. Na podstawie wyników badania możliwe było określenie stopnia, w jakim lokalne społeczności angażują się w życie swojej gminy, powiatu i województwa, oraz zidentyfikowanie dobrych praktyk współpracy mieszkańców z władzami lokalnymi i regionalnymi.

Wyniki badania FRDL MISTiA wraz z komplementarnymi badaniami TNS OBOB, przeprowadzonymi wśród mieszkańców jst, zostały przedstawione na konferencji Samorządność filarem kapitału społecznego, zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej. W konferencji wziął udział Pan Prezydent Bronisław Komorowski i jego ministrowie oraz m.in. naukowcy i samorządowcy z całej Polski. Podczas debaty zaprezentowano na internetowej stronie Prezydenta RP tzw. Witrynę Obywatelską, która zawiera opisy dobrych praktyk samorządowych w dziedzinie rozwoju kapitału społecznego.

Zapraszamy do lektury raportu z badań.

 

Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego potencjału intelektualnego nauczycieli wypadających z zawodu w latach 2011 i 2012 - raport FRDL MISTiA

Centrum Analiz Strategicznych MISTiA przeprowadziło ogólnopolskie badanie pn. „Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego potencjału intelektualnego nauczycieli wypadających z zawodu w latach 2011 i 2012”. Badanie było prowadzone w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

Celem badania było zebranie – po raz pierwszy w Polsce – informacji i danych o tym, jaką skalę przybiera problem zwalnianych nauczycieli i jak sobie z tym problemem radzą samorządy lokalne.

Raport przygotowany przez CAS MISTiA jest próbą diagnozy tego problemu, wskazuje na jego zróżnicowanie ze względu na typ i położenie geograficzne jednostki samorządu terytorialnego, dokonuje charakterystyki grupy zwalnianych nauczycieli, identyfikuje sposoby radzenia sobie z utraty pracy przez nauczycieli oraz przykłady wykorzystania potencjału intelektualnego wypadających z zawodu nauczycieli przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wersja elektroniczna raportu dostępna jest tutaj.

Podręcznik - Zarządzanie relacjami z klientem

Podręcznik „Zarządzanie relacjami z klientem. Zarządzanie zasobami ludzkimi” powstał na potrzeby projektu „Sprawny samorząd. Program wdrożenia usprawnień zarządczych w JST” i przeznaczony jest dla kadry zarządzającej oraz pracowników urzędów.

Podręcznik składa się z dwóch części. Autorami I części pt.: „Zarządzanie relacjami z klientem." są Anna Hejda i Piotr Szczęsny. Autorami II części pt.: "Zarządzanie zasobami ludzkimi" są zaś Katarzyna Poluga i Dorota Góral.

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat metod profesjonalnej obsługi klienta oraz zarządzania kadrami urzędu tak, by podnieść jakość usług świadczonych przez urzędy.
Raport - Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku?

Demokracja lokalna ma się w Polsce dobrze, wynika z raportu przygotowanego przez FRDL: Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy samorządowej? Sukces? Porażka? Normalność?

Z raportu wynika, że demokracja lokalna ma się w Polsce dobrze. Wiele wskazuje na to, że 20 lat po przeprowadzeniu reformy samorządowej mamy w Polsce ustabilizowane, akceptowane przez lokalne społeczności kadry samorządowe. Pomimo nagłaśnianych przez prasę przypadków patologii proces demokratyczny działa sprawnie. Na kolejną kadencję wybrano ponownie 72% wójtów, 68% burmistrzów i 77% prezydentów miast. O ile w przypadku małych środowisk można byłoby podejrzewać, że ponowny wybór na wójta jest wyrazem bierności lokalnej społeczności, o tyle trudniej postawić taką tezę w przypadku większych ośrodków. Badania jakościowe pokazują zaś, że także w małych samorządach wielu wójtów jest wybieranych na kolejne kadencje dlatego, że cieszą się zaufaniem wyborców, choć nie można wykluczyć także innych sytuacji.

Raport wskazuje na rozpowszechnioną wśród wyborców opinię o celowości sprawowania władzy co najmniej przez dwie kadencje, choć w raporcie odnotowano również wiele uwag nt. wypalenia i utraty kontaktu z wyborcami tych przedstawicieli władzy wykonawczej, którzy trwają na swoich stanowiskach przez wiele kadencji. Nie wydaje się jednak, żeby był to poważny argument na rzecz ograniczenia liczby kadencji (choć spotkaliśmy się wśród badanych również z takimi opiniami). Świadomość wśród wyborców występowania tego rodzaju zagrożeń sugeruje, że lokalne środowiska potrafią same sobie z nimi poradzić.

Negatywnym zjawiskiem jest dość niska frekwencja. W ostatnich wyborach samorządowych wyniosła ona 47,32 % w pierwszej turze (nieco więcej niż w 2006) i tylko 35,31% w drugiej turze. To wynik niższy od osiągniętego w wyborach parlamentarnych w 2007, 53,8% i wyborach prezydenckich 54,94% (oraz 55,31 w drugiej turze) aczkolwiek i te nie są imponujące.

Ważnym społecznym zjawiskiem jest bardzo mały udział kobiet zarówno w radach jak i we władzach wykonawczych. Nieco wyższy na poziomie gmin gdzie 9% wójtów to kobiety i niższy na poziomie prezydentów gdzie kobiety objęły tylko7% stanowisk.

Zwraca także uwagę, bardzo mały udział ludzi młodych w radach. Mimo, że łatwo o wyjaśnienie, że lokalne społeczności mają więcej zaufania do ludzi starszych i doświadczonych, nie sposób nie zadać sobie pytania o to czy ta reprezentacja nie jest zbyt mała.

Ważnym wnioskiem wynikającym z raportu jest odporność samorządów na próby upolitycznienia. Na poziomie gmin niezależne komitety zdobyły 76,92% mandatów. Na poziomie miast na prawach powiatu 30,22% (nieco więcej niż w 2006). Co więcej z pogłębionych badań wynika, że w gminach nawet w przypadku osób wybranych z komitetów partyjnych ta identyfikacja ma stosunkowo niewielkie znaczenie. Wyborcy kierują się bowiem swoją wiedzą o wadach i zaletach kandydatów, a nie ich przynależnością partyjną. Także oni sami traktują swój mandat bardziej jako zobowiązanie wobec lokalnej społeczności niż wobec partyjnej centrali. Na tym poziomie poparcie i wpływ ogólnopolskich partii politycznych może więc być mniejszy niż wskazują na to same dane ilościowe.


Dr Adam Aduszkiewicz, prezes zarządu FRDL

 

Raport można przeczytać tutaj

Mogą Państwo również zapoznać się z omówieniem wyników badań.


Raport przygotowany został w oparciu o badania przeprowadzone przez FRDL-Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

Głównym sponsorem publikacji raportu jest Telekomunikacja Polska SA.

pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_TP.jpg


Poradnik - Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie?

FRDL wydała w 2010 roku dwa poradniki poświęcone sposobom prowadzenia konsultacji społecznych w samorządach:

 
Praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną: ekspertów Polskiego Instytutu Demokracji Lokalnej.
Autorzy: Andrzej Ferens, Robert Kondas, Ilona Matysiak, Grzegorz Rzeźnik, Mariusz Szyrski.

 
Praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną: ekspertów Polskiego Instytutu
Demokracji Lokalnej.
Autorzy: Marcin Bąkiewicz, Mariusz Szyrski.
 

 

Podręcznik - ABC Samorządu Terytorialnego

Trzecie, zaktualizowane w 2010 roku, wydanie ABC Samorządu Terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych. Praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną Barbary Imiołczyk.

Podręcznik - Zarządzanie Cyklem Projektu dla NGO

"Zarządzanie Cyklem Projektu - skuteczne aplikowanie i zarządzanie projektami europejskimi w małych organizacjach pozarządowych" to przewodnik dla małych organizacji pozarządowych. Przedstawia on w przystępny sposób, krok po kroku, działania prowadzące do napisania prawidłowo skonstruowanego wniosku projektowego oraz opisuje zasady zarządzania projektem.

Przewodnik został wydany przez FRDL w roku 2009, w ramach projektu "Europejskie wyzwanie - Lokalne działanie. Program profesjonalizacji lokalnych organizacji pozarządowych na Mazowszu".  

Więcej o projekcie...

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych

Raport powstał w ramach VI edycji programu Przejrzysta Polska - projekt "Program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych". Etap badawczy. Eksperci FRDL opracowali i wdrożyli metodologię monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej. Na podstawie tej metodologii przeprowadzono wywiady w 125 samorządach terytorialnych z całej Polski. Dla każdej z badanych miejscowości przygotowano indywidualny raport, a następnie całosciowy Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych.

Wiecej o projekcie...

Polityka regionalna na Mazowszu. Materiały kongresowe.

Mazowiecki Kongres Polityki Regionalnej zorganizowany przez FRDL z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
(4 XI 2009 r.) był próbą dokonania oceny polityki rozwoju regionalnego w największym polskim województwie. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami kongresowymi pt. Polityka regionalna na Mazowszu. Materiały kongresowe.
 

Monografia. Dwadzieścia lat Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Publikacja wydana z okazji XX-lecia działania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w 2009 roku. Praca zbiorowa.

Przeczytaj

Dobre praktyki II. Trzeci Sektor

DOBRE PRAKTYKI II. Budowanie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych. Analiza programu doradczego dla samorządów.

Autor: Robert Sobiech

Publikacja, wydana w ramach programu PARTNERSTWO DLA III SEKTORA w roku 2006, zawiera podsumowanie badań ankietowych, wywiadów pogłębionych i dokumentów wypracowanych podczas wspólnych warsztatów przedstawicieli samorządów i lokalnych organizacji pozarządowych mających na celu wypracowanie priorytetów współpracy organizacji i samorządu i sporządzenie projektów uchwal wprowadzających Roczne Programy Współpracy i wieloletnie Karty Współpracy.

Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia